1392/7/14 یکشنبه نامگذاري روزهاي هفته استاندارد

سه شنبه 16 مهر – استاندارد و ايمني

چهارشنبه 17 مهر – استاندارد و حقوق شهروندي

پنج شنبه 18 مهر – استاندارد و تجارت جهاني

جمعه 19 مهر – استاندارد و فرهنگ اسلامي

شنبه 20 مهر – استاندارد و پژوهش

يکشنبه 21 مهر – استاندارد و حماسه اقتصادي

دوشنبه 22 مهر – استانداردهاي بين المللي تضمين کننده تغيير مثبت

نسخه قابل چاپ
بیشتر