1392/7/17 چهارشنبه معرفي نهادهاي گواهي کننده سيستم هاي مديريت کيفيت

به گزارش مرکز ملي تاييد صلاحيت ايران، نام و مشخصات نهادهاي گواهي کننده سيستم هاي مديريت کيفيت که توسط اين مرکز مورد تاييد صلاحيت قرار گرفته اند در پايگاه اطلاع رساني سازمان ملي استاندارد ايران به نشاني  www.isiri.orgدر بخش " مرکز ملي تاييد صلاحيت " در قسمت " سازمانهاي گواهي کننده سيستم هاي مديريت کيفيت " درج شده است.

نسخه قابل چاپ
بیشتر