1392/7/20 شنبه توسط پژوهشگاه استاندارد برگزار شد:همايش استاندارد و پژوهش

همايش پژوهشگاه استاندارد با موضوع استاندارد و پژوهش با حضور جمعي از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها ، دانشجويان و همکاران سازمان ملي استاندارد ايران امروز ، شنبه 20 مهر در سازمان ملي استاندارد ايران برگزار شد.

به گزارش پژوهشگاه استاندارد ، سخنرانان در اين همايش مطالبي درخصوص استاندارد و پژوهش ، استاندارد و شهرسازي ايمن ، شهرسازي ايمن و چالش هاي استانداردهاي حوزه برق و الکترونيک ، بهره گيري از استانداردها گامي به سوي مناسب سازي شهرها به منظور حفظ حقوق معلولين و استانداردهاي بين المللي تضمين کننده تغيير مثبت ايراد کردند.

 

نسخه قابل چاپ
بیشتر