1392/7/13 شنبه افزايش بهره وري کارمندان با رويکرد هاي زيست محيطي ،( نتايج حاصل از تحقيقات موسسه استاندارد فرانسه )

موسسه استاندارد فرانسه با همکاري دانشگاه Dauphine اخيراً تحقيقات مشترک خود را در خصوص "عملکرد سازمانها " به اتمام رسانده است. اين تحقيقات نشان مي دهد بهره وري کارکنان شرکتهايي که فعاليتهاي خود را با استانداردهاي زيست محيطي منطبق نموده اند 16 درصد از سايرشرکتها بيشتر است.

 براساس مطالعات صورت گرفته که در نشريه " رفتارسازماني "منتشر گرديده ، افزايش انگيزه، ارتقاء کيفي دانش افراد از طريق آموزشي بالاتر از سطح متوسط ، بهبود ارتباط با همکاران و غيره حاصل عملکرد سازمان براساس استاندارد زيست محيطي است که بهره وري کارکنان را نيز افزايش ميدهد. محققان بهره وري هرسازمان را براساس تقسيم ارزش افزوده آن بر تعداد کارکنان که ميانگين متوسط بهره وري يک شرکت را براي هريک از کارکنان بدست مي آورد، تعيين نموده اند.استانداردهاي زيست محيطي مورد نظر، استانداردهاي سري ISO14001  ( استاندارد بين المللي مديريت زيست محيطي ) مي باشند. هنگامي که فعاليتهاي يک سازمان براساس الزامات استانداردISO14001   گواهي مي شود ، کارکنان آن در چارچوب تعهدات استاندارد زيست محيطي آن سازمان آموزش مي بينند که اين امر به آنها فرصت همکاري با يکديگر و همچنين  با ديگر بخشها در جهت کاهش تاثيرات زيست محيطي را مي دهد . اين رويکرد به افزايش احساس تعلق افراد به شرکت کمک مي نمايد که اين امر حاصل افزايش انتظارات کارکناني است که تمايل دارند عملکردشان تاثير مثبتي بر دنياي اطراف داشته باشد.

براساس شواهد علمي، رويکرد صادقانه نتيجۀ بکارگيري استانداردهاي زيست محيطي است. مديران نيز با بکاربستن گواهي سيستم مديريت ISO 14001  قادر خواهند بود بهره وري سيستم کاري خود را ارتقاء دهند. مطالعات انجام شده با عنوان " عملکرد سازمانها" ، توسط Sylvie Rolland، استاد دانشگاه Paris-Dauphine ، هدايت شده است  که گروهي از محققين را با هدف افزايش اطلاعات در زمينه شيوه هاي اثبات عملکرد ( استاندارد، برچسب ، گواهينامه ، شاخص ، رتبه بندي) ، ارزش آنها و تاثيراتشان بر نحوۀ ادارۀ سازمانها، گردهم مي آورد.موسسه استاندارد فرانسه و دانشگاه Dauphine پاريس به دنبال گشودن درهاي دانشگاه  با هدف تربيت مديران مسئول و آزاد با تمام مهارتهاي لازم است .

 

 

 

منبع:سايت استاندارد فرانسه

مترجم :فاطمه مزيناني

ويراستار:کيواندخت پيرمحمدي

 

نسخه قابل چاپ
بيشتر