1392/7/15 دوشنبه چالش آب- پاسخ ايزو

استفاده از آب بيش از دو برابر رشد جمعيت در قرن اخير افزايش يافته و طبق پيش بيني سازمان ملل با روند فزاينده اي مناطقي از جهان به تدريج با کمبود آب مواجه مي شوند. تا سال 2025، نزديک به 2 ميلياد از مردم جهان در کشورها و مناطقي زندگي خواهند کرد که با کمبود شديد آب دست به گريبانند و دو سوم جمعيت دنيا نيز تحت تاثير کم آبي قرار مي گيرند.

در ژوئن 2012 يک گروه کاري ويژه درخصوص آب در هيات مديره فني ايزو تشکيل شد. هدف اين گروه کاري که رهبري آن را موسسه هاي استاندارد فرانسه و ژاپن برعهده دارند، بهبود و ارتقاي شيوه تدوين استانداردهاي آب است.

دو هماهنگ کننده اين گروه کاري، Christophe Bonnin از فرانسه Ryuji Uematsu از ژاپن، در مورد اهداف اين گروه کاري با ISO FOCUS+ به گفتگو نشستند.

ISO FOCUS+: دلايل تشکيل اين گروه کاري چيست؟

Bonnin: هدررفت آب در شبکه هاي آب رساني، مديريت پسماندها و استفاده مجدد از فاضلاب تصفيه شده، دغدغه هاي جهاني هستند.

هدف از تشکيل گروه کاري ويژه آب، يافتن راه حل هوشمندانه براي همکاري و پاسخ گويي به نيازهاي جديد است.

فعاليت هايي که در ايزو در زمينه آب صورت مي گيرند هنوز از فقدان راهبرد جامع رنج برده و حتي در پاره اي موارد ناهماهنگ هستند.

حدود 15 کميته فني با موضوعات آب سر و کار دارند، بعضي موضوعات مربوط به ساختارهاي متفاوت ولي مرتبط هستند که اين به معناي همپوشاني جزئي دامنه هاي فعاليت کميته هاست و در هنگام بروز موضوعات جديد هيچ کس به درستي نمي داند که آنان در کدام طبقه قرار مي گيرند.

14 محدوده اولويت دار در زمينه استانداردسازي آب در کارگاه آموزشي کوبه تعيين شد که عبارتند از:

1-         هدر رفت آب از طريق سيستم و نشت آب

2-         استانداردهاي لازم براي استفاده مجدد و مناسب از آب

3-         استانداردهاي لازم براي توليد و استفاده از پسماندها

4-         استانداردهاي مديريت آب حاصل از توفان

5-         مديريت دارايي هاي مربوط به آب

6-         مديريت بحران آب

7-    حجم کلي آب مصرف شده براي توليد کالا و خدمات توسط ساکنان يک کشور
(Water Foot Print)  

8-         تعيين معيار آيندها و رهيافت هاي مرتبط با آب

9-         مديريت جمع آوري آب

10-    توسعه فعاليت ها در زمينه کيفيت آب

11-    ارتقا آگاهي عمومي

12-    انرژي هاي جديد با بهره گيري از آب و پسماندها

13-    استانداردهاي جديد مديريت و سيستم

14-    طبقه بندي و واژه شناسي هماهنگ آب

 

ميزان رشد سالانه جمعيت در دنيا 80/0 ميليارد است.

اين به معناي آن است که سالانه به 64 ميليارد مکعب آب تازه نياز مي باشد.

 

منبع: فائو 2012

 

ISO FOCUS+: وظيفه کليدي اين گروه کاري چيست؟

Uematso: سه هدف اصلي تعريف شده اند که همزمان با اجراي پيشنهادات و توصيه هاي ارائه شده توسط شوراي ايزو آغاز شده اند. اين اهداف عبارتند از بازنگري ساختار فعلي کميته براي ارزيابي اين که آيا نياز به اصلاحات وجود دارد يا خير.

دومين هدف بررسي تدوين استانداردهاي تدوين شده در کميته هاي مختلف آب و ارايه پيشنهادات براي فعاليت هاي آتي استانداردسازي در زمينه آب و موضوعات مربوط به آن است.

و هدف آخر در نظر گرفتن نتايج حاصله از کارگاه آموزشي ايزو که در جولاي گذشته در کوبه ژاپن برگزار شد، مي باشد.

ISO FOCUS+: ويژگي ها و مزاياي گروه کاري مزبور چيست؟

Bonnin: هدف ارتقاي کميته هاي فني از طريق گروه بندي آنان براساس موضوعات ساختار بندي شده و بخش هاي تجاري مربوطه به همراه دامنه مشخص و مزاياي کاري معين است. در عين حال بايد اين گروه ها به اندازه اي بزرگ نباشند که سيستم هاي بسيار پيچيده و غير قابل مديريت ايجاد نمايند.

منبع: ISO FOCUS+، جولاي آگوست 2013

مترجم: کيواندخت پيرمحمدي

 

نسخه قابل چاپ
بيشتر