1392/6/23 شنبه انرژي آب و دريا - از اقيانوس ها و رودخانه ها تا شبکه ها و خانه ها

اين مقاله به مرور برخي از فناوري هايي مي پردازد که به منظور جمع آوري نيروي حاصل از اقيانوس ها و رودخانه ها در سراسر جهان، تدوين و گسترش يافته اند و همچنين نقش IEC TC 114 و ديگر کميته ها و دبيرخانه هاي فني در آماده سازي استانداردهاي بين المللي براي اين بخش، را توضيح مي دهد.

 انجمن شبکه هوشمند جهان، که توسط سازمان هاي IEC، SGCC (تعاوني شبکه کشوري چين) و VDE‌ (انجمن فناوري هاي الکترونيکي، برقي و اطلاعاتي آلمان) برنامه ريزي شده است، جلسه اي را در تاريخ 23 الي 25 سپتامبر در برلين آلمان برگزار مي کند که فرصتي براي آشنايي با ابعاد مختلف اين شبکه هوشمند است.

انرژي دريايي

انرژي دريايي به عنوان يک منبع بالقوه عظيم و نامحدود انرژي پديدار شده است. اقيانوس ها بيش از 70% از سطح زمين را تشکيل مي دهند؛ اقيانوس ها منابع کلان انرژي جنبشي حاصل از امواج و جريانات و همچنين انرژي حرارتي به شکل گرماي جذب شده از تابش آفتاب، هستند. نشريه الکترونيک IEC به مرور برخي از فناوري هايي مي پردازد که در سراسر جهان تدوين شده و گسترش يافته اند و نقش کميته TC 114 را در اين ميان توضيح مي دهد که استانداردهاي بين المللي را براي مبدل هاي انرژي دريايي آماده و تدوين نموده است.

پس از جمع آوري، انرژي حاصل از اقيانوس بايد توسط مبدل ها به شبکه و مصرف کنندگان نهايي منتقل شود. بسياري از سيستم ها و بخش هاي لازم براي اين قسمت در تجهيزات فراساحلي نفت و گاز و توربين هاي بادي فراساحلي موجود هستند. استانداردهاي بين المللي تدوين شده توسط کميته هاي مختلف فني و فرعي IEC، از اين فرايند پشتيباني مي کنند.

پروژه هاي آبي کوچک

در بخش آب، IEC در آماده سازي استانداردهاي بين المللي براي نيروگاه هاي آبي که تا 15 MW برق توليد مي کنند، نقش پيشرو را دارد. اين نيروگاه ها مي توانند به ويژه ظرفيت هاي کشورهاي بزرگ و کوچک را به نحو چشمگيري افزايش داده و جوامع محروم از برق را به کاميابي برسانند.

 

منبع: سايت IEC

مترجم:‌ پريسا فقيهي

ويراستار:‌ کيواندخت پيرمحمدي

 

نسخه قابل چاپ
بيشتر