1392/6/23 شنبه طلايي به رنگ آب- احياي فاضلاب به منظور آبياري محصولات کشاورزي بخش اول

بشر از زمان سکونت اوليه خود همواره چرخه آب شناسي زمين را با استفاده از منابع طبيعي آب و اتلاف آن به عنوان فاضلاب، تغيير داده است. به هرحال در طول زمان ميزان سرانه مصرف آب به طور چشمگيري افزايش يافته که منجر به کاهش ميزان آب شرب و افزايش فاضلاب شده است.

در تعدادي از کشورها ميزان فاضلاب نشانگر استفاده بيش از 60 درصدي آب در مصارف خانگي است. کمبود شديدآب، آلودگي منابع آب، مناطق شهري پر جمعيت و آبياري زياد محصولات کشاورزي- بيش از 90 درصد منابع آبي در کشورهاي خشک و نيمه خشک صرف کشاورزي مي گردد- موجب کاهش آبرساني شده است.

با کمياب تر شدن آب، ضروري است کشورها تدابيري را براي به کارگيري فاضلاب بيانديشند و اين امر را به عنوان يک اولويت ملي در نظر گيرند.

 

فاضلاب قابل تصفيه

 

فاضلاب تصفيه شده سهل ترين و تجديد پذيرترين منبع آب قابل دسترس مي باشد که بخشي از راه حل هاي مواجهه با کمبود آب است.

اگر اين روش به درستي به کار گرفته شود، معقول ترين روش براي بازگرداندن آب به محيط زيست طبيعي است. فاضلاب تصفيه شده مي تواند براي کشاورزي و يا جنگلکاري مورد استفاده قرار گيرد. علاوه بر آن در مصارف شهري، تفريحي، صنعتي و زيست محيطي نيز کاربرد دارد.

رشد روز افزون جمعيت و ارتقاء استانداردهاي زندگي بر منابع آب تاثير گذاشته و اين امر موجب مي شود در کشاورزي پايدار، آبياري با فاضلاب تصفيه شده مورد توجه قرار گيرد.

 

دستورالعمل هاي جديد در تصفيه فاضلاب

 

کميته پروژه ISO/PC253 با عنوان استفاده مجدد از فاضلاب تصفيه شده در آبياري، به منظور تدوين دستورالعملهايي براي پروژه هاي آبياري فاضلاب تصفيه شده در سال 2009 تاسيس شد. استاندارد بين المللي ISO 16075، دستورالعمل به کارگيري فاضلاب تصفيه شده در پروژه هاي آبياري، نتيجه کار کميته پروژه فوق است که انتظار مي رود در سال جاري منتشر شود. اين استاندارد مشتمل بر پنج بخش مي باشد که کليه حوزه هاي مرتبط با تدوين و اجراي پروژه هاي استفاده از فاضلاب تصفيه شده براي آبياري را  پوشش  مي دهد.

استاندارد فوق ويژگيهاي دقيق تمامي حوزه هاي يک پروژه به کارگيري فاضلاب تصفيه شده براي آبياري، اعم از طراحي اجزا، ساخت و عملکرد در آبياري محدود و نامحدود کشاورزي، جنگلکاري و باغ هاي شخصي و عمومي را ارائه مي دهد.

 

تامين سلامت

يکي از مولفه هاي مهم در طراحي پروژهاي آبياري با فاضلاب تصفيه شده، به خطرافتادن بهداشت عمومي درهنگام ارتباط مستقيم و يا غير مستقيم با اين آب و يا فرآورده هاي حاصل از آن مي باشد، که بر اين اساس اين استاندارد بايد ملاحظات زير را در نظر داشته باشد:

- مناسب بودن کيفيت فاضلاب تصفيه شده براي آبياري

- نوع محصولاتي که قابليت آبياري با فاضلاب تصفيه شده را داشته باشند

- ارزيابي مشترک فاضلاب تصفيه شده و محصولاتي که بايد آبياري شوند

-راهبرد استفاده از موانع براي کاهش خطرانتقال بيماري هاي واگيردار

- ارتباط بين کيفيت فاضلاب تصفيه شده، محصولات آبياري شده و نوع موانع به کار گرفته شده

- رعايت حد فاصل ضروري ميان منطقه آبياري شده توسط فاضلاب تصفيه شده با مناطق مسکوني

 

منبع: مجله+ ISO Focus جولاي/آگوست 2013 

مترجم: فاطمه مزيناني

ويراستار: کيواندخت پيرمحمدي

 

نسخه قابل چاپ
بيشتر