1392/6/16 شنبه شرح وظايف روساي کميته هاي سياست گذاري ايزو

بخش  آخر: شرح وظايف رئيس کميته کشورهاي در حال توسعه (DEVCO)

رئيس DEVCO براي دوره دو ساله اي که براي يک دوره مشابه ديگر قابل تمديد است، توسط شورا انتخاب مي شود.

نقش و مسئوليت هاي رئيس

1-رهبري کميته کشورهاي در حال توسعه

2-حمايت از اجرا و پايش برنامه کاري کميته

3-رياست بر اجلاسيه هاي DEVCOو گروه مشورتي رئيس

4-تضمين تحقق برنامه کاري DEVCOکه مورد پذيرش دبير و اعضاي کميته قرار گرفته

5-ترغيب به مناظره سازنده و مشارکت موثر تمامي اعضاي ايزو و سازمان هاي همکار در حين اجلاسيه هاي DEVCO

6-تضمين ارتباط موثر مابين کارکنان ايزو و اعضاي ايزو و ذي نفعان کليدي در زمينه موضوعات فني

7-مشارکت بدون حق راي در جلسات شوراي ايزو و کميته هاي آن

8-معرفي ايزو در رويدادهاي ملي، منطقه اي و بين المللي با درخواست دبير کل ايزو

9-ترويج و اطلاع رساني در خصوص اهميت استاندارد بين المللي و نقش ايزو در بين جوامع و تشکل هاي ملي و منطقه اي

10-همکاري نزديک با دبير کل ايزو

 

 شرايط و ويژگي هاي رئيس

1-مدير ارشد (ترجيحاً مدير ارشد اجرايي) از يکي از اعضاي ايزو (عضو اصلي) با دارا بودن شرايط ويژه

الف- تصدي مسئوليت مديريت به مدت حداقل سه سال

ب- استخدام رسمي – کارمند پاره وقت دولتي قابل پذيرش نيست.

2-آشنايي با ساختار مديريتي ايزو و سابقه شرکت در اجلاسيه هاي مجمع عمومي و DEVCO سابقه همکاري با شوراي ايزو، اما در هنگام تصدي رياست DEVCO امکان عضويت در شورا، هيأت مديريت فني يا ديگر کميته هاي سياست گذاري ايزو به نمايندگي از سازمان متبوع وجود ندارد.

3-آشنايي با مسايل کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي کم درآمد

4-دارا بودن مهارت هاي قبلي در مديريت و ارتباطات شامل شجاعت، اجماع سازي ، مديريت گروهي و بي طرفي. توانايي برقراري ارتباط در محيط هاي چند فرهنگي، شمرده و آرام صحبت کردن و اجتناب از به کار بردن کلمات اختصاري، ارايه سخنراني ها و توضيحات در حمايت از اسناد DEVCO

5-تعهد به منابع مالي و زماني لازم براي انجام بهينه امور

ويژگي هاي سازمان متبوع رئيس DEVCO

1-  سازمان ملي متبوع بايد بيش از 10 سال قدمت داشته و توسط هيات مديره يا شورايي متشکل از ذي نفعان مختلف اداره شود.

2-    هيات مديره يا شوراي سازمان ملي متعهد به سرمايه گذاري مالي و زماني لازم جهت انجام مسئوليت ها مي باشد.

3-  گستره فعاليت هاي سازمان ملي بايد حداقل در برگيرنده استاندارد سازي،فروش و ترويج و در صورت امکان آموزش،ارزيابي انطباق و مشاوره باشد.

      4-   سازمان ملي استاندارد عضو فعال کميته کشورهاي در حال توسعه (DEVCO)و تعدادي از کميته هاي فني و فرعي بوده بطوريکه مشارکت در اين کميته ها مويدي بر دانش کارشناسان آن در زمينه تدوين استاندارد باشد.

منبع:سايت ايزو

مترجم:کيواندخت پيرمحمدي


 

 

نسخه قابل چاپ
بيشتر