1392/6/25 دوشنبه طلايي به رنگ آب- احياي فاضلاب به منظور آبياري محصولات کشاورزي بخش دوم

بشر از زمان سکونت اوليه خود همواره چرخه آب شناسي زمين را با استفاده از منابع طبيعي آب و اتلاف آن به عنوان فاضلاب، تغيير داده است. به هرحال در طول زمان ميزان سرانه مصرف آب به طور چشمگيري افزايش يافته که منجر به کاهش ميزان آب شرب و افزايش فاضلاب شده است.

در تعدادي از کشورها ميزان فاضلاب نشانگر استفاده بيش از 60 درصدي آب در مصارف خانگي است. کمبود شديدآب، آلودگي منابع آب، مناطق شهري پر جمعيت و آبياري زياد محصولات کشاورزي- بيش از 90 درصد منابع آبي در کشورهاي خشک و نيمه خشک صرف کشاورزي مي گردد- موجب کاهش آبرساني شده است.

با کمياب تر شدن آب، ضروري است کشورها تدابيري را براي به کارگيري فاضلاب بيانديشند و اين امر را به عنوان يک اولويت ملي در نظر گيرند.

 

فوايد و مضرات

 

از ديدگاه ارگونومي، اصلي ترين محدوديت به کارگيري فاضلاب تصفيه شده در آبياري کيفيت است. بر خلاف آب شرب قابل ارائه در مصارف خانگي و صنعتي، فاضلاب ممکن است حاوي مواد غير ارگانيک بيشتري باشد (نمک محلول، سديم، کلرايد، بور، فلزات سنگين) که ميتواند به گياهان و خاک آسيب برساند. از سوي ديگر وجود مواد مغذي مانند نيتروژن، فسفر يا پتاسيم در فاضلاب تصفيه شده امکان صرفه جويي در استفاده از کود را فراهم مي نمايد.

به هر حال هميشه ماده مغذي الزاماً همه نيازهاي محصول را برآورده نمي سازد و وجود آن به ساختار شيميايي موجود در آب و فرايند به کار گرفته شده در تصفيه فاضلاب نيز بستگي دارد و در پايان به منظور جلوگيري از گرفتگي حاصل از جامدات بيولوژيکي که توسط خود آب تشکيل مي شود، پاکسازي مداوم  لوله هاي انتقال آب الزامي مي باشد.

 

اطمينان از آبياري سالم

 

به منظور اطمينان از آبياري سالم با فاضلاب تصفيه شده، ضروري است مولفه هاي زير مورد توجه قرار گيرند:

 

- رعايت شش شرط ذکر شده به منظور جلوگيري از انتقال بيماري

- پيروي از دستورالعمل هاي نگهداري و طراحي مناسب و اطمينان از عملکرد بلند مدت و مناسب سيستم آبياري

- بررسي انطباق کيفيت فاضلاب تصفيه شده، خاک و محصولات، به گونه اي که از خاک مناسب که بر رشد محصول تاثير ندارد، استفاده شود.

- اطمينان از انطباق کيفيت فاضلاب تصفيه شده و روش به کارگرفته شده براي ممانعت و يا کاهش آلودگي احتمالي زمين و يا منابع سطحي آب

- نظارت کامل بر استفاده از فاضلاب تصفيه شده به منظور اطمينان از عملکرد مورد انتظار سيستم

 

يک منبع جديد ارزشمند

 

به کاربران فاضلاب تصفيه شده توصيه مي شود به منظور اطمينان از تداوم روشهاي سالم سازي، از دستورالعمل جديد پيروي نمايند. در صورت به کارگيري مناسب دستورالعمل هاي جديد، فاضلاب تصفيه شده مي تواند به منبع جديد ارزشمندي تبديل شود که بر بهداشت عمومي و محيط زيست تاثير منفي نداشته و يا حداقل تاثير را داشته باشد.

بدنبال فعاليت هاي گروه ويژه اجرايي آب، هيات مديره فني ايزو تصميم گرفته کميته پروژه ISO/PC 253 را به کميته فني جديد با عنوان به کارگيري مجدد آب ارتقاء دهد.

 

منبع:مجله+ ISO Focus جولاي/آگوست 2013 

مترجم:فاطمه مزيناني

ويراستار:کيواندخت پيرمحمدي
نسخه قابل چاپ
بيشتر