1392/6/18 دوشنبه آنچه کاربران فکر مي کنند- دستورالعمل هاي ايزو براي حفظ جريان آب

دسترسي به آب حق مسلم هر انساني است، اين گفته سازمان ملل متحد است که اهداف توسعه هزاره اي آن، بهبود دسترسي به آب آشاميدني و گسترش خدمات فاضلاب در سراسر جهان تا سال 2015 مي باشد. براي پشتيباني از اين تلاش، ايزو مجموعه اي از استانداردها را در زمينه آب آشاميدني و خدمات فاضلاب تدوين نموده که يک روش شناسي عمومي در زمينه ارزيابي خدمات ارائه شده توسط صنايع آب، از هر نوع و اندازه در سراسر دنيا، ارائه مي نمايند. انتظار مي رود استانداردهاي ISO 24510, ISO 24511 و ISO 24512 که توسط کميته فني ISO/TC 224، براي تامين کيفيت آب و خدمات فاضلاب، تدوين شده اند، مروج گفتگو و توسعه مداوم در حوزه خدمات آب و در ميان ذينفعان آن، اعم از مالکين، قانون گذاران و مصرف کنندگان باشد.روش شناسي از طريق برقراري ارتباط ميان عملکرد يک صنعت و اهداف آن نظير ترويج بهداشت عمومي، حفاظت از محيط زيست و ارائه خدمات به کاربران آن، عمل مي کند. با مشخص شدن اهداف خدماتي، سوالي که باقي مي ماند چگونگي تعيين تحقق اين اهداف است، به زبان ديگر، کدام معيار خدماتي براي انجام ارزيابي مناسب است؟ چالش بعدي در مورد نحوه سنجيدن خدمات ارائه شده توسط صنعت/ دستگاه در ميعار انتخابي يا مشخصاً در حوزه انتخابي، يا به صورت ويژه انتخاب مقياس هاي عددي مناسب براي محاسبه است که اثبات کننده دستيابي به هدف باشند. در اينجاست که مجموعه ISO 24510 به کار مي آيد، اين مجموعه راه حل هايي براي کمک به صنايع همگاني آب از طريق فرايندها ارائه مي کند.

موفقيت هاي کاربران

بازخوردهاي مثبت بسيار زيادي از سوي سازمان ها در سراسر جهان در خصوص تجربياتشان و مزاياي اجراي استانداردهاي ايزو دريافت شده است که در ادامه مثال هايي از آنان ارائه مي شود.

آرژانتين، Aguas de Santiago S.A.

صنايع همگاني آب آرژانتين با عنوان Aguas de Sandtiago (AdeS) اولين سازماني بود که اين استانداردها را پذيرفت. سازمان ملي استاندارد آرژانتين (IRAM)، مشوق AdeS در به کارگيري ISO 24510 به منظور استقرار مجموعه الگوهايي بود که در تعيين اهداف "خدمات به مصرف کنندگان" اين شرکت و تصميم گيري در مورد معيارهاي ارزيابي خدماتي که براي سنجش عملکرد استفاده مي شد، کمک مي کرد. اين شرکت معيارهاي شاخص هاي اجرايي در مدت زمان مشخص را تعيين کرده و براي بهبود عملکرد در دوره ارزيابي اهدافي را مشخص ساخت. AdeS اولين خلاصه دستاوردهاي خود را در گزارش سالانه 2010 خود منتشر نمود که به تاييد IRAM نيز رسيد.

اين گزارش در پورتال www.aguasdesantiago.com.ar/paginas/ver/21/iso_24_500 در دسترس مي باشد.

آرژانتين، Aguas de Corrientes S.A.

شرکت Aguas de Corrientes S.A. (AdeC) با استانداردهاي مديريتي آشنا بود و بنابراين توانست بر پايه فرآيندهاي آن، فعاليت خود را بنا کند. اين شرکت مبنايي را براي فرايند کليدي و شاخص هاي عملکردي ايجاد نمود که عبارت بودند از تعداد شکايات کاربران در مورد فشار و کيفيت پائين آب و تعداد نمونه هاي کنترل کيفي موفق که ماهانه به هيات مديره گزارش مي شدند. AdeC دامنه گزارش هاي خود به نحوي که در بر گيرنده رضايت مشتريان از خدمات فاضلاب باشد، گسترش داد. داده ها مربوط به اندازه گيري تعداد شکايات دريافتي از کاربران در مورد شدت جريان آب بدست آمد.

اجراي استاندارد در سراسر جهان

هرچند با گام هاي آهسته، آشنايي و درک استاندارد ISO 24510 در سراسر جهان فراگير شده است. اروپا و آمريکاي شمالي از شاخص هاي اجرايي براي سالهاي بسيار استفاده کرده اند و بسياري از صنايع همگاني با اين مفاهيم، در سطح مديريتي و فني مشکلي ندارند. با چند قدم فاصله، صنايع آب در آمريکاي لاتين نيز با سرعت به سوي استانداردها گام بر مي دارند و شوراي فدرال خدمات بهداشتي آرژانتين به صورت فعالانه مشوق ديگر صنايع در کشور براي پيروي از AdeS و Adec است. استانداردهاي ايزو حامل تلاش هاي گسترده بخش منطقه اي گروه کاري ISO/TC 224/WG 5 در آمريکاي لاتين هستند که شامل انجمن متصديان آب و فاضلاب آمريکاي لاتين مي باشد. گروه کاري فوق، به مستندسازي فعاليت هاي اجرايي ادامه مي دهد و اميدوار است که گزارش فني خود را در مورد مصاديق کاربرد مجموعه استانداردهاي ISO 24510 آماده نمايد. منبع: مجله
ISO Focus+، جولاي- آگوست 2013

مترجم:‌ پريسا فقيهي

ويراستار:‌ کيواندخت پيرمحمدي

نسخه قابل چاپ
بيشتر