1392/7/6 شنبه استاندارد جديد لبنيات، دقت ميليون ها آزمون روزانه شير را بهبود مي بخشد

حاصل کار مشترک ISO و فدراسيون بين المللي لبنيات (IDF)، به روز رساني يک استاندارد تحليلي کليدي براي بخش لبنيات در دنيا است.

استاندارد ISO 9622|IDF 141 شامل دستورالعمل هايي براي سنجش شير و محصولات آن با ابزارهاي mid-infrared مي باشد. اين ابزارها به صورت گسترده در آزمايشگاه ها و کارخانجات لبنيات در سراسر جهان استفاده مي شوند. بنابر اظهار دو کارشناس فعال در تدوين اين استاندارد، Paul Sauve و Harrie van den Bijaart، نسخه جديد، استفاده از Fourier Transform InfraRed (FTIR) که ارتقا دهنده آناليزهاي ترکيبي معمول شير مي باشد را به خوبي پوشش مي دهد.

نتايج آزمون دقيق تر

کارشناس تدوين استاندارد در مرحله IDF، Paul Sauve گفت: "آناليزهاي FTIR طيف هاي کامل نيمه مادون قرمز را اندازه گيري مي کند، در حاليکه توضيحات استاندارد قديمي محدود به طول موج هاي سنتي مي شد.

اين به اين معناست که در مورد اندازه گيري چربي و پروتئين و نيز سنجش ترکيباتي از جمله اوره و آب اضافه شده،
مي توانيم دقيق تر عمل کنيم."

دقت افزايش يافته در محصولات صادراتي و همچنين تجارت مهم است و به تنظيم قيمت گذاري در طرح هاي پرداخت بهاي شير کمک مي کند، چنانچه قيمت گذاري شير وابسته به ميزان چربي و پروتئين آن مي باشد و اين موضوعي است که Harrie van den Bijgaart، رئيس کميته فني تدوين کننده اين استاندارد، ISO/TC 34/SC 5، به آن توجه نموده است.

"علاوه بر آن، منجر به پيشرفت ابزارهاي جديدي مي شود که به توليد کنندگان مواد لبني کمک مي کند تا مديريت گله هاي خود را بهينه سازي نمايند".

همچنين، اندازه گيري همزمان پارامترهاي متعدد، هزينه آزمايشگاه ها را کاهش مي دهد.

"استانداردها: دستيابي به اجماع و مستند سازي آن"

فدراسيون بين المللي لبنيات و ISO سال هاي زيادي براي تدوين و انتشار روش هاي استاندارد تحليل و نمونه برداري از شير و ديگر محصولات لبني، با يکديگر همکاري داشته اند.

در مورد اهميت اين همکاري، Harrie vab deb Vuhgaart مي گويد: "اهميت استانداردهاي مشترک بين المللي در پيشگيري از دوباره کاري در امر تدوين استانداردها و پرهيز از عدم تجانس آنهاست. تمام آنچه که استانداردها انجام مي دهند، دستيابي به اجماع در ميان ذي نفعان در وسيع ترين مفهوم آن و مستند سازي اين اجماع مي باشد.

 

منبع: سايت ISO

مترجم:‌پريسا فقيهي

ويراستار:‌کيواندخت پيرمحمدي

نسخه قابل چاپ
بيشتر