1392/6/20 چهارشنبه ايمني حين استفاده از کف خاموش کننده

سيلندرهاي آئروسل[1] خانگي خاموش کننده آتش، در خاموش کردن سريع آتش هاي کوچک کمک مي کنند.

استاندارد اروپايي DIN SPEC 14411 با عنوان افشانه هاي آئروسل خاموش کننده آتش ضمن تعيين ويژگي ها و ظرفيت خاموش کنندگي اين افشانه ها، در بردارنده روش هاي آزمون نيز مي باشد. مطابق با استاندارد فوق، اين دسته خاموش کننده ها، در درجه اول براي مصارف خانگي و شخصي تهيه شده اند. الزامات ذکر شده براي کالاهاي کمتر از يک کيلوگرم يا خاموش کننده هاي سايز متوسط مي باشد. اين خاموش کننده ها سبک تر و حملشان آسانتر از خاموش کننده هاي مرسوم است، اندازه شان به اندازه اسپري هاي مو يا رنگ بوده و به همان شکل مورد استفاده قرار مي گيرند. ماده خاموش کننده اغلب به صورت کف يا پودر خشک است که مستقيماً از فاصله تقريباً يک متري برروي آتش اسپري مي شود.

DIN SPEC براساس "فرآيند پيش استاندارد" تدوين شده يعني تنها شش ماه بين آغاز تدوين تا انتشار آن فاصله بود. به نوبه خود، اين ويژگي فني در حال حاضر براي سرعت بخشيدن به تدوين يک استاندارد اروپايي ديگر مورد استفاده است.

آتش نشاني و ديگر انجمن هاي فني در آلمان از تدوين DIN SPEC حمايت نمودند تا مطالباتشان در زمينه ايمني و کيفيت بالاتر خاموش کننده هاي آئروسل آتش برآورده شود. تعداد فزاينده حوادث خطرناک مربوط به اسپري هاي آئروسل آتش (براي مثال در مواردي که اين اسپري ها منفجر شده اند) و فراخواني اين کالا (که در سال 2011، تنها دوبار اتفاق افتاد) نشانگر آنست که براي تضمين ايمني بيشتر نياز به هماهنگي در رويه ها و فرآيندها است.

منبع: سايت DIN

مترجم: پريسا فقيهي

ويراستار: کيواندخت پيرمحمدي[1] کلوئيد ذرات ريز جامد يا قطرات مايع در هوا يا گاز ديگر که عموماً نيز تحت فشار در يک سيلندر قرار دارد و با افشانه شدن، خارج مي شود.

نسخه قابل چاپ
بيشتر