1392/7/6 شنبه تله کابين ها و تله سيژها مشمول مقررات استاندارد اجباري قرارگرفته اند
فايلها
اطلاعيه.pdf 65.068 KB
آرشیو اطلاعیه ها